Søger du tilskud

Elvagten hjælper dig med ansøgning til udfyldelse, og indsendelse af skema om tilskud eller fradrag i forbindelse renovering, herunder kan du se de regler der gælder for at søge tilskud.

Boligfradragsordning træder i kraft 1. juni 2011

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indgik den 18. maj 2011 en aftale om en BoligJobplan – den såkaldte Boligfradragsordning. Boligfradragsordningen indebærer, at der indføres et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet.

Fradraget

Der gives et fradrag for udgifter til arbejdsløn inklusiv moms. Udgifter til materialer kan således ikke fradrages.

Der er et loft på de fradragsberettigede udgifter på 15.000 kr. årligt pr. person. Det svarer til, at et ægtepar eller to samboende kan fratrække udgifter til arbejdsløn inklusiv moms for 30.000 kr. årligt. Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag – så skatteværdien af fradraget vil være ca. 5.000 kr. årligt pr. person. Skattefradraget svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften.

Fradraget knytter sig til personer, der har folkeregisteradresse i boligen, hvor ydelsen/arbejdet er udført. Fradraget gælder for personer i lejeboliger, ejerboliger og andelsboliger. Det er en betingelse, at der er tale om en helårsbolig.

Fradraget er betinget af, at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, som der er ydet tilskud til efter andre offentlige støtteordninger, herunder regler i lov om hjemmeservice og skrotningsordningen for oliefyr.

Hvem er omfattet?

Personer, der er skattepligtige, og som ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år.

Hvilket arbejde er omfattet?

Fradragsberettiget arbejde omfatter arbejdslønnen inklusiv moms i forbindelse med både hjælp og istandsættelse i og uden for boligen. Skattefradraget omfatter både serviceydelser i hjemmet (rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde) og indvendig og udvendig vedligeholdelse og reparation af helårsboligen. Det er således muligt i forhold til installationsbranchen at opnå fradrag til:

  • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
  • Installation og forbedring af ventilation
  • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
  • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg, installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
  • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
  • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper.

Fradraget er betinget af indberetning til SKAT

Fradraget er betinget af, at den skattepligtige, der ønsker fradrag, foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet.

Løsningen for køber vil komme til at minde om en almindelig betalingsoverførsel/internethandel. Ordningen kræver således ikke nogen former for forhåndsgodkendelse eller indsendelse af dokumentation

Der etableres et særligt betalingsmodul som en del af SKATs TastSelv-miljø, som køber almindeligvis logger ind på via NemID.

I betalingsmodulet har køber mulighed for at betale arbejdet/serviceydelsen via en kortbetaling (dankort). Køberen indtaster de oplysninger, som er nødvendige for at identificere sælgeren, ydelsens art og ydelsens pris, samt den andel af ydelsen, som vedrører arbejdsløn og dermed er fradragsberettiget.

Oplysningerne, som køber indtaster, vil efterfølgende blive anvendt til:

  • At summere betalingerne til et fradrag på køberens årsopgørelse for det år, hvor ydelsen er betalt.
  • At summere betalingerne til en skattepligtig indkomst, der automatisk vil fremgå af sælgerens årsopgørelse, hvis sælger er en person, der er omfattet af ordningen med en automatisk årsopgørelse.
  • At samle betalingerne som kontroloplysninger til brug for SKAT, hvis sælger er en virksomhed eller en person, der ikke er omfattet af den automatske årsopgørelse.

Løsningen sikrer, at der i én handling sikres betaling til den virksomhed, der har udført arbejdet, at fradraget føres på selvangivelsen hos køber, og at indtægten indberettes på årsopgørelsen hos den person, der udfører arbejdet.

Den administrative løsning indføres i to tempi. Inden udgangen af 2011 kan en TastSelv-løsning, der sikrer fradraget hos køber og indberetningen hos den, der udfører arbejdet være klar. Pr. 1. juli 2011 forventes den fulde løsning at være på plads, dvs. hvor TastSelv-løsningen knyttes sammen med selve betalingen.

Indtil da skal betalingen foregå via bank, og betalingsmodulet vil alene registrere oplysninger om de betalte beløb og overføre fradraget til køberen af ydelsen.

Hvornår skal arbejdet være udført?

Fradraget er betinget af, at arbejdet er udført og betalt i perioden 1. juni 2011 til og med 31. december 2013.